• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG THCS LAM KIỀU- HUYỆN CAN LỘC - TỈNH HÀ TĨNH
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập ban phòng chống bão lụt

Can Lộc là một vùng đất trũng thấp- cứ mùa mưa đến ( Khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm mưa bão lại hoành hành)
UBND HUYỆN CAN LỘC                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LAM KIỀU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20/QĐ-HT                                                  Song Lộc, ngày 29 tháng 9 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập ban phòng chống bão lụt
 
HIỆU TR­ƯỞNG TRƯỜNG THCS LAM KIỀU
 
Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, quy định chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng;
Căn cứ thông báo số 362/TB- UBND ngày 09/9/2014 của Ban phòng chống bão lụt của Tỉnh Hà Tĩnh.
Căn cứ Công văn số 1293/SGDĐT-VP ngày 17/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Công văn sao y số 39/PGDĐT ngày 23/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc về việc phòng chống lụt bão năm 2014;
Căn cứ Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2014 của UBND xã Song Lộc;
     Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2014-2015, xét tình hình thực tế của trường THCS Lam Kiều;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.
              Thành lập ban  phòng chống bão lụt năm học 2014-2015 gồm những Ông (Bà) có tên sau (có danh sách kèm theo)
Điều 2.
             Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt có nhiệm vụ lập kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện có kết quả công tác tổ chức phòng chống lụt bão, nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lụt gây ra..
Điều 3.
             Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 và các bộ phận có liên quan của trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;
                                                                                                                                      Hiệu trư­ởng
Nơi nhận:
- Phòng GD(để BC);                                                                              
- UBND xã (để BC)                                                                    
- Lưu VP                                                                                                                      Trần Huy Công
 
 
UBND HUYỆN CAN LỘC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LAM KIỀU                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 20/KH-THCS                                                     Song Lộc, ngày 29 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH

Phòng chống lụt bão năm học 2014 - 2015

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;
Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006;
Căn cứ Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão ngày 20/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2/7/2002; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 2/4/2008;
Căn cứ Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão;
Thực hiện Công văn số 1293/SGDĐT- VP ngày 17/9/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Công văn sao y số 39/PGDĐT ngày 23/9/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Can Lộc về việc phòng chống lụt bão năm 2014;
Thực hiện Kế hoạch của UBND xã Song Lộc thực hiện nhiệm vụ phòng chống lụt bão năm 2014;
Căn cứ thực tế tình hình nhà trường, trường THCS Lam Kiều xây dựng kế hoạch phòng chống lụt, bão năm 2014 như sau:
I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Xác định cho mỗi CB-GV-CNV và học sinh hiểu rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN)
- Ứng phó kịp thời với các đợt bão lũ, mưa to, gió lớn trong năm.
- Sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia PCLB-TKCN
II/. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1/. Công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền giáo dục CB-GV-CNV và học sinh quán triệt các Văn bản, Kế hoạch, Luật, Pháp lệnh, Nghị định liên quan đến công tác PCLB-TKCN
- Nói chuyện dưới cờ, sinh hoạt trong các giờ sinh hoạt lớp, tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp và trong họp hội đồng sư phạm.
- Tuyên truyền đến phụ huynh thông qua học sinh trong nhà trường.
2/. Triển khai văn bản
- Quán triệt Nghị định 04/2010/NĐ-CP ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão; Nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác PCLB-TKCN
- Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT ngày 22/5/2013 Về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2013 và thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020- Quán triệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng tránh lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn của xã Song Lộc năm học 2014 - 2015
- Quán triệt Kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Can Lộc về phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm học 2014 – 2015;
- Triển khai chương trình kế hoạch của trường về PCLB-TKCN năm học 2014 – 2015;
3/. Nội dung cụ thể
- Thành lập tổ PCLB-TKCN trong nhà trường và thường xuyên củng cố, kiện toàn.
- Thường xuyên giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, công văn, kế hoạch của cấp trên về công tác PCLB-TKCN.
- Chằng chống toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, khu hành chính, khu truyền thống, mái che trước văn phòng và nhà để xe của HS, nhà xe CBGV;
- Thống kê các phòng bộ môn, các vật dụng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập thuộc diện phải che chắn, di dời đến nơi an toàn;
+ Phòng vi tính: di dời máy vi tính vào khu vực trung tâm, dùng bạt che chắn;
+ Phòng bộ môn khác: di dời vật dụng, trang thiết bị vào phòng kho; màn hình cho vào thùng;
- Xây dựng và bổ sung kế hoạch PCLB-TKCN, khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra trên địa bàn;
- Tham mưu với địa phương, ngành về công tác chuẩn bị, phòng, tránh và ứng phó thiên tai vào đầu mùa mưa bão;
- Phối hợp các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến công văn, chỉ thị, tin tức dự báo thời tiết sâu rộng trong toàn thể hội đồng và học sinh nhà trường để nâng cao ý thức trong công tác PCLB-TKCN;
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện hiện có tích cực tham gia hỗ trợ ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả với trách nhiệm cao nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất;
III/. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO VÀ PHƯƠNG CHÂM
1. Tư tưởng chỉ đạo
- Tích cực, chủ động, ứng cứu nhanh và có hiệu quả.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị PCLB-TKCN, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của tổ PCLB-TKCN  trong nhà trường;
- Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về PCLB-TKCN của cấp trên đến CB-GV-CNV và học sinh trong nhà trường;
2. Phương châm
- 4 tại chỗ: Huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ và chỉ huy tại chỗ;
- Tập trung sức người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân, ưu tiên cứu người trước, cứu tài sản sau;
- Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Trong đó, phòng là chính nhằm giảm nhẹ đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai;
3. Xác định vị trí trọng điểm
- Các phòng bộ môn, phòng kho thiết bị và đồ dùng dạy học;
- Khu hành chính;
IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Triển khai và tổ chức tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đối với công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai có thể xảy ra;
- Luôn luôn cảnh giác, không chủ quan, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai để chủ động tổ chức phòng tránh, đối phó và khắc phục thiên tai có hiệu quả;
- Kiện toàn ban phòng chống bão, lụt của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết ứng phó khi các hiện tượng bất thường về thời tiết và thiên tai có thể xảy ra; cho học sinh nghỉ trước 12 tiếng đồng hồ khi dự báo thiên tai xảy ra;
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương về công tác đối phó khi thiên tai xảy ra, củng cố khắc phục tất cả những vị trí xung yếu có thể bị tác động nhiều nhất tới trường, phòng học, kho, trang thiết bị, …; lập phương án bảo vệ tính mạng của học sinh, CB-GV-CNV; chuẩn bị dụng cụ, phương tiện ứng cứu kịp thời; tổ chức trực 24/24 theo dõi tình hình diễn biến của bão;
- Tập duyệt cho học sinh di chuyển lên phòng học cao hơn khi có nước dâng, di dời tài sản trong tình huống thiên tai xảy ra, …
- Kiểm tra, theo dõi, nhắc nhở;
- Thông tin báo cáo kịp thời về UBND địa phương và Phòng GDĐT để có hướng khắc phục;
- Tuyên dương, khen thưởng kịp thời cá nhân làm tốt, những trường hợp vi phạm bị xử phạt theo quy định;
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);
- UBND xã Song Lộc (để b/c);
- Các thành viên Ban PCLB-TKCN;
- Lưu VT.
                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                         Trần Huy Công
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH BAN  PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
TRƯ­ỜNG THCS LAM KIỀU NĂM HỌC 2014- 2015
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HT  ngày 29 tháng 9 năm 2014)
TT Họ và tên Chức vụ Chức danh
1 Trần Huy Công Hiệu trưởng Trưởng ban 0983232473
2 Phan Văn Tâm BTCB  Phó ban 0908633240
3 Hoàng Văn Đại P.Hiệu trưởng Phó ban 0985243369
4 Bùi Thị Hồng Thắm Chủ tịch CĐ Phó ban 0987756369
5 Nguyễn Thị Huệ TP TN Phụ trách tổ TN 01292078591
6 Nguyễn Văn Vệ TT XH Phụ trách tổ XH 01668931328
7 Nguyễn Thị Thanh Hoài TT Sinh-Hóa... Phụ trách tổ S-H-TD 0944915229
8 Trần Thị Mỹ TT Anh-N-M Phụ trách tổ Anh-N-M 0918509327
9 Phan Thị Hương Trà TT HC Phụ trách tổ HC 01639861770
10 Nguyễn Trọng Cương BT CĐ Ủy viên 0916635700
11 Phạm Ngọc Thạch TPT Đ Ủy viên 0916085976
12 Trần Xuân Luật GV Ủy viên 0918509027
13 Trần Anh Luật GV Ủy viên 0944866841
14 Bùi Minh Hải GV Ủy viên 0946038833
15 Nguyễn Nam Hải GV Ủy viên 0912329818
16 Phạm Duy Huy GV Ủy viên 0918559677
17 Nguyễn Quang Phú Bảo vệ Ủy viên 0944916011
                                                                                                                                                      Song Lộc, ngày 29 tháng 9 năm 2014
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                
                                                                                                                                                                       Trần Huy Công

Tác giả: Trần Huy Công
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết