05:28 ICT Thứ ba, 19/11/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Kế hoạch kiểm tra nội bộ

Thứ ba - 21/11/2017 08:52
Kế hoạch KTNB được công khai để thực hiện một cách có hiệu quả
 
UBND HUYỆN CAN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LAM KIỀU
     Số:    / KH-THCS
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Song Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2017
                  KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2017-2018
I. Các văn bản pháp lý:
        
          Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 1492/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2017 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND huyện.
             Căn cứ Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ số 572 /HD-PGDĐT của PGD&ĐT Can Lộc.
      Căn cứ kết quả kiểm tra các năm học trước, và tình hình thực tiễn trường THCS Lam Kiều xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:
II. Mục đích yêu cầu:
    1. Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp các tổ trưởng, hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra góp phần hoàn thiện, củng cố, phát triển nhà trường.
      2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với GV, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để thủ trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng tự kiểm tra và điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.
     3. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.
     4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân và tổ chức của mình.
     5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.
III. Nhiệm vụ:
 Nhiệm vụ chung:  Đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra giáo dục theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các vấn đề dễ gây bức xúc trong dư luận như dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí, sử dụng hồ sơ, sổ sách, tuyển sinh đầu cấp... Chú trọng công tác tự kiểm tra của cơ sở giáo dục, đặc biệt quan tâm  kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, kết luận, nghị quyết. Quyết định xử lý sau thanh tra.
Nhiệm vụ trọng tâm:
     * Tăng cường tuyên truyền, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật
- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của cấp trên; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
-Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh THCS đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục Kỷ năng sống cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, giáo viên nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
- Nâng cao chất lượng PCGD Bậc TrH. Tăng cường cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong nhà trường.                   
 2. Nhiệm vụ cụ thể:
 - Kiện toàn tổ chức: Thành lập ban chuyên môn gồm HT, Phó HT, CTCĐ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng CM,...Có quyết định kèm theo); đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, đánh giá.
-Tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.
- Thực hiện tự kiểm tra trong nhà trường ít nhất 2 lần/ năm học. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, tổ nhóm chuyên môn, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 09/QĐ-THCS  ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Lam Kiều.
2. Thành phần: Gồm có: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng CM; Thanh tra ND; Chủ tịch CĐ; Tổng phụ trách.
 V. Nội dung kiểm tra:
1. Kiểm tra toàn diện:
a) Nội dung:
   - Kiểm tra trình độ sư phạm của giáo viên và kiến thức của học sinh.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; chấp hành quy chế chuyên môn.
   - Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường.
 b) Những giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm học 2017-2018 gồm :
 

STT Họ tên GV được kiểm tra Môn Họ tên, chức danh người kiểm tra
1 Phan Thị Xuân Ngữ Văn -Hiệu trưởng, P hiệu trưởng và
các tổ trưởng chuyên môn – Các Đ/C đứng đầu các đoàn thể
2 Thái Thị Hà Lê Địa Lý
3 Phan Thị Lệ Bình Ngữ Văn
4 Bùi Hồng Thắm Ngữ Văn
5 Phan Thị Tuyết Sâm Ngữ Văn
6 Phạm Thị Thanh Hương Ngữ Văn
7 Trần Xuân Luật Toán
8 Phan Đình Hòe Toán
9 Cao Xuân Đèo Toán
10 Phan Thái Kỳ Toán
11 Nguyễn Thị Thiên Thanh Công Nghệ
12 Nguyễn Thị Lam Công Nghệ
13 Phạm Duy Huy Thể dục
14 Nguyễn Thị Dung Tiếng Anh
15 Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh
      2. Kiểm tra chuyên đề:
-Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua;
         - Kiểm tra việc thực hiện ba công khai;
 - Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn;
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên;
- Kiểm tra, đánh giá tình hình học tập của học sinh;
- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng;
- Kiểm tra các bộ phận chuyên trách:
+ Công tác Đoàn thanh niên
+ Công tác thư viện, thiết bị
+ Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ

  • Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường.
V.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra:
Thời gian Nội dung KT Đối tượng được KT Hình thức, phương pháp KT Phân công
Tháng 8/2017 1. Kiểm tra hoạt động hè
2. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
3. Kiểm tra CSVC
4. Kiểm tra việc thành lập, điều chỉnh  tổ chuyên môn, nhóm văn phòng.
Đoàn thanh niên, tổng phụ trách;
Ban tuyển sinh
CSVC của nhà trường
Tổ CM,  nhóm  VP
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
Kiểm tra hồ sơ, học sinh ở các lớp
Kiểm tra thực tế
Kiểm tra các quyết định
Ban giám hiệu
BGH. Tổ trưởng CM
BGH. Công đoàn  Ban TTND
BGH. Ban TTND
 
Tháng 9/2016 1. Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu
2.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM 
 3.Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
4.Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ  và giáo dục HS
 
 
Bộ phận Thư viện, thiết bị
Tổ CM,   giáoviên
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán, thủ quỹ.
Tổ trưởng CM
Bộ phận Tổng hợp
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách thư viện
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
Hồ sơ sổ sách kế toán, CSVC
- Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
Các Đ/c BGH, tổ trưởng chuyên môn
Ban thanh tra nhân dân, công đoàn
 
BGH
 
 
 
BGH
Tháng 10/2017 1.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM  
2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
3.Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường
4.Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
5. Kiểm tra việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Tổ CM, tất cả giáo viên
 
 
Tổ CM, giáo viên
 
 
 
 
Tổ làm phổ cập
 
- GV, HS 8 lớp
- GV, HS 8 lớp
 
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
 
 
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
 
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách phổ cập
 
Kiểm tra giáo án, thực tế giảng dạy
- GV, HS 16 lớp
 
BGH, tổ trưởng chuyên môn
 
Bộ phận chuyên môn
 
 
 
BGH, Ban TTND
 
BGH
 
BGH
Tháng 11/2017 1.Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM
3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học.  
- GV, HS 16 lớp
- GV (Thanh Hương; Đèo)- TT Tổ Toán Lý; Quá trình triển khai của Lãnh đạo trường, Hồ sơ lưu và hoạt động thực tế của đơn vị.
Kiểm tra giáo án, thực tế giảng dạy
- KT toàn bộ hồ sơ sổ sách cá nhân, tổ c.môn
 
-Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
BGH
 
BGH
 
 
 
 
Tổ chuyên môn
Tháng 12/2017 1.Kiểm tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường Y tế học đường; GV: (Sâm; Lam; Bùi Thắm) Hồ sơ tổ Văn- Sử- Địa- GD; Tổ Sinh- Hóa- CN Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
BGH. Đoàn thể
Tháng 1/2018 1.Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu
 
 
 
 
 
 2.Kiểm tra công tác Đội và phong trào thể dục thể thao trong nhà trường
3. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
 
Bộ phận Thư viện, thiết bị; GV(Cương; Giang; Hòe)
Lãnh đạo nhà trường và Hồ sơ Kế toán; Thủ quỹ
 
 
 TPT, Bí thư đoàn
 
 
- GV, HS 16 lớp
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách thư viện
 
 
 Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
Đ/c Thủy; Đ/C Trà; TT Tổ Văn- Sử- Địa- GDCD
 
 
 
Đ/c Bùi Hải; Đ/C Thạch
 
 
BGH, tổ CM, công đoàn
 
Tháng 2/2018 1.Kiểm tra việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
2. Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
- GV(Dung; Nam Hải; Anh Luật; Vân Thành; Hòe)
TPT, BTĐ
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
BGH
Tháng 3/2018 1.Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
2. Kiểm tra việc thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí
 
- GV: Kỳ; Sâm; Vân; Thiên Thanh; Hồ sơ Tổ Anh- Nhạc- MT; Văn-Sử-Địa-GD  
- GV toàn trường
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ và thực tế giảng dạy
BGH
Bộ phận chuyên môn
 
 
BGH, Ban TTND
Tháng 4/2018 1.Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học.
2.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM
 
- GV: Nam; Bồng; Phan Liên; Oanh; Bình; bộ phận thiết bị
-Hồ sơ GV toàn trường
- BGH; TT; các đoàn thể; toàn bộ hồ sơ lưu trữ
Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
BGH
 
 
BGH, tổ CM
Tháng 5/2018 1.Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường
2. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
Tổ Toán- Lý; Tổ Văn- Sử- Địa- GD
- P.H.T; GVCN khối 9 và toàn bộ Học bạ K9
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán
Kiểm tra hồ sơ sổ sách phổ cập
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
BGH
 
 
Ban TTND
 
Tháng 6/2018 1.Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
 
2.Kiểm tra công tác bàn giao HS về sinh hoạt hè tại các địa phương
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán
- Hồ sơ lưu của LĐ nhà trường, quá trình triển khai của LĐ nhà trường, việc tổ chức giảng dạy theo đúng qui định của đối tượng có lien quan
-Đoàn thanh niên, tổng phụ trách
Hồ sơ sổ sách kế toán, CSVC
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
BGH, Ban thanh tra nhân dân, công đoàn
 
 
BGH
Tháng 7/2018 1.Kiểm tra công tác tuyển sinh
 
Ban tuyển sinh Hố sơ tuyển sinh BGH
 
  1. Lịch thực hiện Kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà giáo:
 
Thời gian
(tháng-tuần)
Tên chuyên đề Họ và tên GV Môn/Lớp dạy Công tác kiêm nhiệm Nội dung được KT
  Kiểm tra toàn diện Phan Thị Xuân Văn 9B CN 9B Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 tháng 11 Kiểm tra toàn diện Phan Thị Lệ Bình Văn 7D CN 7D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Trần Xuân Luật Toán 7C
 
CN 7C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần3 Tháng 12 Kiểm tra toàn diện Thái T.Hà Lê Địa K9 CN 8D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan Đình Hòe Toán 7 D   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan T.Tuyết Sâm Văn 6A CN 6A Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 2 Kiểm tra toàn diện Bùi Thị Hồng Thắm Văn 8D   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Cao Xuân Đèo Toán  6D CN 6D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn T.T. Thanh Công Nghệ K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 3 Kiểm tra toàn diện Phạm.T.T. Hương Văn 6C CN 6C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan Thái Kỳ Toán 9C CN 9C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn Thị Lam Công Nghệ K7   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn Thị Dung Tiếng Anh K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 4 Kiểm tra toàn diện Phạm Duy Huy Thể Dục K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
  Kiểm tra toàn diện Nguyễn T.T. Hương Tiếng Anh K7   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
-Hình thức kiểm tra: Định kỳ, đột xuất.
2. Phân công trách nhiệm, báo cáo:
- Đ/c Trưởng ban - HT :
+ Chịu trách nhiệm điều hành chung: xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học, thông qua Hội đồng giáo dục và thông báo công khai trong cơ quan, trình Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt ; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.
+ Kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
+ Kiểm tra đột xuất, toàn diện GV theo quy định.
+ Kiểm tra kế hoạch, báo cáo mua sắm bổ sung về cơ sở vật chất. Kiểm tra  việc thực hiện
- Phó ban- (2 Đ/C Phó hiệu trưởng)
          +Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ, nhóm, cá nhân.
+Kiểm tra việc triển khai và thực hiện chương trình, việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện, báo cáo các chuyên đề do cấp trên yêu cầu và nhà trường tổ chức. kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường, của tổ, nhóm đề ra.
+ Tổ chức, lưu văn bản và báo cáo việc thực hiện các chuyên đề về chuyên môn và 4 vấn đề kiểm tra nội bộ nhà trường (Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; hội thảo "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", kết quả sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT… của trường).
+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về chuyên môn theo quy định, , báo cáo phổ cập.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện cảnh quan Xanh- Sạch- Đẹp
- Đ/c thư ký– Thư ký Hội đồng :
+ Kiểm tra HĐ Đoàn, Đội, thư viện, các cuộc thi hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao; thi đua khen thưởng của giáo viên và học sinh; 
+ Tổng hợp, ghi biên bản kiểm tra của nhà trường.
+ Kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất CSVC và đoàn thể theo quy định.
- Các đ/c thành viên là CTCĐ, tổ trưởng chuyên môn:
+ Kiểm tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học; quy trình ra đề thi, việc chấm bài kiểm tra định kỳ và công tác liên quan đến chuyên môn của trường (chịu trách nhiệm về nội dung đề thi của trường, duyệt đề kiểm tra trước khi thực hiện). Lưu bài kiểm tra học kỳ, chịu trách nhiệm về công tác bảo mật các kỳ thi (các biên bản niêm phong...) theo đề của Sở, phòng.
+  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các cuộc vận động của ngành.
+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.
+ Kiểm tra kế hoạch, kết quả việc thực hiện thu chi kinh phí của nhà trường.
+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề kiểm tra, việc chấm bài kiểm tra học kì và cuối năm học, công tác liên quan đến các cuộc thi của tổ, khối chuyên môn.
+ Kiểm tra việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 58 của BGD&ĐT.
+ Tổ chức chuyên môn tổ, nhóm. Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT, sử dụng giáo án điện tử của các thành viên trong tổ, khối.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường ở HĐGD ngày 20/10/2017.
- Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để đánh giá giáo viên hàng năm, xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương theo quy định về thi đua khen thưởng của nhà trường.
- Nhà trường báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách công tác thanh tra) khi Phòng GD&ĐT yêu cầu, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I chậm nhất ngày 31/12/2017, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ chậm nhất ngày 25/5/2018.
- Trong quá trình kiểm tra nếu có điều gì vướng mắc cần báo cáo với Trưởng ban để giải quyết.

Nơi nhận :
  • Phòng GD&ĐT
  • Lành đạo trường để t/h
  • Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                   
 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
     
 
 
 

UBND HUYỆN CAN LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LAM KIỀU
     Số:    / KH-THCS
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Song Lộc, ngày 20 tháng 9 năm 2017
                KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2017-2018
I. Các văn bản pháp lý:
        
          Căn cứ Chỉ thị số 2699/CT-BGĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; Công văn số 1492/SGDĐT-TTr ngày 10/10/2017 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018 của UBND huyện.
             Căn cứ Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ số 572 /HD-PGDĐT của PGD&ĐT Can Lộc.
      Căn cứ kết quả kiểm tra các năm học trước, và tình hình thực tiễn trường THCS Lam Kiều xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau:
II. Mục đích yêu cầu:
    1. Công tác kiểm tra nội bộ là hoạt động thường xuyên của nhà trường, là chức năng thiết yếu của công tác quản lý, giúp các tổ trưởng, hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra góp phần hoàn thiện, củng cố, phát triển nhà trường.
      2. Công tác kiểm tra nội bộ phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường. Đối với GV, thông qua việc kiểm tra, nhà trường đánh giá được thực trạng năng lực của mỗi cá nhân từ đó tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ đội ngũ từng bước hoàn thiện năng lực sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với các tổ chức, bộ phận trong nhà trường, thông qua việc kiểm tra các nội dung, đối chiếu với các quy định để thủ trưởng đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ, từ đó điều chỉnh kế hoạch, tư vấn, thúc đẩy cá nhân, tập thể tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng tự kiểm tra và điều chỉnh quá trình công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao của nhà trường.
     3. Công tác kiểm tra nội bộ được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra, vừa là đối tượng kiểm tra.
     4. Công tác kiểm tra nội bộ trước hết là công tác tự kiểm tra của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong đơn vị về thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân và tổ chức của mình.
     5. Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ đều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.
III. Nhiệm vụ:
 Nhiệm vụ chung:  Đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra giáo dục theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các vấn đề dễ gây bức xúc trong dư luận như dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí, sử dụng hồ sơ, sổ sách, tuyển sinh đầu cấp... Chú trọng công tác tự kiểm tra của cơ sở giáo dục, đặc biệt quan tâm  kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn, kết luận, nghị quyết. Quyết định xử lý sau thanh tra.
Nhiệm vụ trọng tâm:
     * Tăng cường tuyên truyền, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật
- Tăng cường tuyên truyền, quán triệt Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các hướng dẫn về công tác kiểm tra trường học.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động của cấp trên; xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
-Tập trung đẩy mạnh đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đánh giá kết quả học tập phù hợp với từng đối tượng và tâm sinh lý của học sinh THCS đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tiếp tục triển khai giảng dạy tài liệu giáo dục Kỷ năng sống cho học sinh. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, bồi dưỡng và đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của cán bộ, giáo viên nhân viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.
- Nâng cao chất lượng PCGD Bậc TrH. Tăng cường cơ sở vật chất, mua bổ sung trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong nhà trường.                   
 2. Nhiệm vụ cụ thể:
 - Kiện toàn tổ chức: Thành lập ban chuyên môn gồm HT, Phó HT, CTCĐ, Trưởng ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng CM,...Có quyết định kèm theo); đảm bảo là những cán bộ, giáo viên có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn, có phẩm chất, uy tín để thực hiện tốt nhiệm vụ tự kiểm tra, đánh giá.
-Tập huấn công tác tự kiểm tra nội bộ nhà trường cho ban chuyên môn và 100% giáo viên trong nhà trường để giáo viên nắm vững mục đích yêu cầu của công tác kiểm tra nội bộ trường học.
- Thực hiện tự kiểm tra trong nhà trường ít nhất 2 lần/ năm học. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, tổ nhóm chuyên môn, kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.
IV. Tổ chức thực hiện:
1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ theo Quyết định số 09/QĐ-THCS  ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Lam Kiều.
2. Thành phần: Gồm có: Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng CM; Thanh tra ND; Chủ tịch CĐ; Tổng phụ trách.
 V. Nội dung kiểm tra:
1. Kiểm tra toàn diện:
a) Nội dung:
   - Kiểm tra trình độ sư phạm của giáo viên và kiến thức của học sinh.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục; chấp hành quy chế chuyên môn.
   - Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường.
 b) Những giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm học 2017-2018 gồm :
 

STT Họ tên GV được kiểm tra Môn Họ tên, chức danh người kiểm tra
1 Phan Thị Xuân Ngữ Văn -Hiệu trưởng, P hiệu trưởng và
các tổ trưởng chuyên môn – Các Đ/C đứng đầu các đoàn thể
2 Thái Thị Hà Lê Địa Lý
3 Phan Thị Lệ Bình Ngữ Văn
4 Bùi Hồng Thắm Ngữ Văn
5 Phan Thị Tuyết Sâm Ngữ Văn
6 Phạm Thị Thanh Hương Ngữ Văn
7 Trần Xuân Luật Toán
8 Phan Đình Hòe Toán
9 Cao Xuân Đèo Toán
10 Phan Thái Kỳ Toán
11 Nguyễn Thị Thiên Thanh Công Nghệ
12 Nguyễn Thị Lam Công Nghệ
13 Phạm Duy Huy Thể dục
14 Nguyễn Thị Dung Tiếng Anh
15 Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh
      2. Kiểm tra chuyên đề:
-Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua;
         - Kiểm tra việc thực hiện ba công khai;
 - Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn;
- Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của giáo viên;
- Kiểm tra, đánh giá tình hình học tập của học sinh;
- Tự kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng;
- Kiểm tra các bộ phận chuyên trách:
+ Công tác Đoàn thanh niên
+ Công tác thư viện, thiết bị
+ Công tác kế toán, văn thư, thủ quỹ

  • Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trong và ngoài nhà trường.
V.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra:
Thời gian Nội dung KT Đối tượng được KT Hình thức, phương pháp KT Phân công
Tháng 8/2017 1. Kiểm tra hoạt động hè
2. Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh
3. Kiểm tra CSVC
4. Kiểm tra việc thành lập, điều chỉnh  tổ chuyên môn, nhóm văn phòng.
Đoàn thanh niên, tổng phụ trách;
Ban tuyển sinh
CSVC của nhà trường
Tổ CM,  nhóm  VP
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
Kiểm tra hồ sơ, học sinh ở các lớp
Kiểm tra thực tế
Kiểm tra các quyết định
Ban giám hiệu
BGH. Tổ trưởng CM
BGH. Công đoàn  Ban TTND
BGH. Ban TTND
 
Tháng 9/2016 1. Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu
2.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM 
 3.Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
4.Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khoẻ  và giáo dục HS
 
 
Bộ phận Thư viện, thiết bị
Tổ CM,   giáoviên
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán, thủ quỹ.
Tổ trưởng CM
Bộ phận Tổng hợp
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách thư viện
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
Hồ sơ sổ sách kế toán, CSVC
- Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
Các Đ/c BGH, tổ trưởng chuyên môn
Ban thanh tra nhân dân, công đoàn
 
BGH
 
 
 
BGH
Tháng 10/2017 1.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM  
2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
3.Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường
4.Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
5. Kiểm tra việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
Tổ CM, tất cả giáo viên
 
 
Tổ CM, giáo viên
 
 
 
 
Tổ làm phổ cập
 
- GV, HS 8 lớp
- GV, HS 8 lớp
 
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
 
 
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, dự giờ
 
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách phổ cập
 
Kiểm tra giáo án, thực tế giảng dạy
- GV, HS 16 lớp
 
BGH, tổ trưởng chuyên môn
 
Bộ phận chuyên môn
 
 
 
BGH, Ban TTND
 
BGH
 
BGH
Tháng 11/2017 1.Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
2. Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM
3. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học.  
- GV, HS 16 lớp
- GV (Thanh Hương; Đèo)- TT Tổ Toán Lý; Quá trình triển khai của Lãnh đạo trường, Hồ sơ lưu và hoạt động thực tế của đơn vị.
Kiểm tra giáo án, thực tế giảng dạy
- KT toàn bộ hồ sơ sổ sách cá nhân, tổ c.môn
 
-Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
BGH
 
BGH
 
 
 
 
Tổ chuyên môn
Tháng 12/2017 1.Kiểm tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường Y tế học đường; GV: (Sâm; Lam; Bùi Thắm) Hồ sơ tổ Văn- Sử- Địa- GD; Tổ Sinh- Hóa- CN Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
BGH. Đoàn thể
Tháng 1/2018 1.Kiểm tra việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu
 
 
 
 
 
 2.Kiểm tra công tác Đội và phong trào thể dục thể thao trong nhà trường
3. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
 
Bộ phận Thư viện, thiết bị; GV(Cương; Giang; Hòe)
Lãnh đạo nhà trường và Hồ sơ Kế toán; Thủ quỹ
 
 
 TPT, Bí thư đoàn
 
 
- GV, HS 16 lớp
 
Kiểm tra hồ sơ sổ sách thư viện
 
 
 Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
Đ/c Thủy; Đ/C Trà; TT Tổ Văn- Sử- Địa- GDCD
 
 
 
Đ/c Bùi Hải; Đ/C Thạch
 
 
BGH, tổ CM, công đoàn
 
Tháng 2/2018 1.Kiểm tra việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
2. Kiểm tra công tác dạy tăng buổi; BDHSG
- GV(Dung; Nam Hải; Anh Luật; Vân Thành; Hòe)
TPT, BTĐ
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
BGH
Tháng 3/2018 1.Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo thông tư 58 của Bộ GD&ĐT
2. Kiểm tra việc thực hiện quản lý dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí ngoài học phí
 
- GV: Kỳ; Sâm; Vân; Thiên Thanh; Hồ sơ Tổ Anh- Nhạc- MT; Văn-Sử-Địa-GD  
- GV toàn trường
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ và thực tế giảng dạy
BGH
Bộ phận chuyên môn
 
 
BGH, Ban TTND
Tháng 4/2018 1.Kiểm tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ dùng dạy học.
2.Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chấp hành quy chế CM
 
- GV: Nam; Bồng; Phan Liên; Oanh; Bình; bộ phận thiết bị
-Hồ sơ GV toàn trường
- BGH; TT; các đoàn thể; toàn bộ hồ sơ lưu trữ
Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
Kiểm tra hồ sơ, giáo án, thực tế hoạt động
 
BGH
 
 
BGH, tổ CM
Tháng 5/2018 1.Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục trong nhà trường
2. Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
Tổ Toán- Lý; Tổ Văn- Sử- Địa- GD
- P.H.T; GVCN khối 9 và toàn bộ Học bạ K9
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán
Kiểm tra hồ sơ sổ sách phổ cập
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
 
BGH
 
 
Ban TTND
 
Tháng 6/2018 1.Kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản
 
2.Kiểm tra công tác bàn giao HS về sinh hoạt hè tại các địa phương
BGH, Bộ phận phụ trách CSVC, Kế toán
- Hồ sơ lưu của LĐ nhà trường, quá trình triển khai của LĐ nhà trường, việc tổ chức giảng dạy theo đúng qui định của đối tượng có lien quan
-Đoàn thanh niên, tổng phụ trách
Hồ sơ sổ sách kế toán, CSVC
 
 
 
Kiểm tra hồ sơ, thực tế hoạt động
BGH, Ban thanh tra nhân dân, công đoàn
 
 
BGH
Tháng 7/2018 1.Kiểm tra công tác tuyển sinh
 
Ban tuyển sinh Hố sơ tuyển sinh BGH
 
  1. Lịch thực hiện Kế hoạch kiểm tra toàn diện nhà giáo:
 
Thời gian
(tháng-tuần)
Tên chuyên đề Họ và tên GV Môn/Lớp dạy Công tác kiêm nhiệm Nội dung được KT
  Kiểm tra toàn diện Phan Thị Xuân Văn 9B CN 9B Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 tháng 11 Kiểm tra toàn diện Phan Thị Lệ Bình Văn 7D CN 7D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Trần Xuân Luật Toán 7C
 
CN 7C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần3 Tháng 12 Kiểm tra toàn diện Thái T.Hà Lê Địa K9 CN 8D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan Đình Hòe Toán 7 D   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan T.Tuyết Sâm Văn 6A CN 6A Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 2 Kiểm tra toàn diện Bùi Thị Hồng Thắm Văn 8D   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Cao Xuân Đèo Toán  6D CN 6D Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn T.T. Thanh Công Nghệ K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 3 Kiểm tra toàn diện Phạm.T.T. Hương Văn 6C CN 6C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Phan Thái Kỳ Toán 9C CN 9C Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn Thị Lam Công Nghệ K7   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Kiểm tra toàn diện Nguyễn Thị Dung Tiếng Anh K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
Tuần 2 Tháng 4 Kiểm tra toàn diện Phạm Duy Huy Thể Dục K8   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
  Kiểm tra toàn diện Nguyễn T.T. Hương Tiếng Anh K7   Hồ sơ, giờ dạy, CT khác
-Hình thức kiểm tra: Định kỳ, đột xuất.
2. Phân công trách nhiệm, báo cáo:
- Đ/c Trưởng ban - HT :
+ Chịu trách nhiệm điều hành chung: xây dựng kế hoạch tự kiểm tra năm học, thông qua Hội đồng giáo dục và thông báo công khai trong cơ quan, trình Trưởng phòng GD&ĐT phê duyệt ; tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.
+ Kiểm tra chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.
+ Kiểm tra đột xuất, toàn diện GV theo quy định.
+ Kiểm tra kế hoạch, báo cáo mua sắm bổ sung về cơ sở vật chất. Kiểm tra  việc thực hiện
- Phó ban- (2 Đ/C Phó hiệu trưởng)
          +Kiểm tra, báo cáo việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ, nhóm, cá nhân.
+Kiểm tra việc triển khai và thực hiện chương trình, việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ; việc triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi; việc đổi mới phương pháp dạy học. Thực hiện, báo cáo các chuyên đề do cấp trên yêu cầu và nhà trường tổ chức. kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà trường, của tổ, nhóm đề ra.
+ Tổ chức, lưu văn bản và báo cáo việc thực hiện các chuyên đề về chuyên môn và 4 vấn đề kiểm tra nội bộ nhà trường (Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; hội thảo "Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện", kết quả sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT… của trường).
+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về chuyên môn theo quy định, , báo cáo phổ cập.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện cảnh quan Xanh- Sạch- Đẹp
- Đ/c thư ký– Thư ký Hội đồng :
+ Kiểm tra HĐ Đoàn, Đội, thư viện, các cuộc thi hoạt động đoàn thể, thể dục thể thao; thi đua khen thưởng của giáo viên và học sinh; 
+ Tổng hợp, ghi biên bản kiểm tra của nhà trường.
+ Kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất CSVC và đoàn thể theo quy định.
- Các đ/c thành viên là CTCĐ, tổ trưởng chuyên môn:
+ Kiểm tra việc thực hiện quy định về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục: đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị…
+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng dạy học; quy trình ra đề thi, việc chấm bài kiểm tra định kỳ và công tác liên quan đến chuyên môn của trường (chịu trách nhiệm về nội dung đề thi của trường, duyệt đề kiểm tra trước khi thực hiện). Lưu bài kiểm tra học kỳ, chịu trách nhiệm về công tác bảo mật các kỳ thi (các biên bản niêm phong...) theo đề của Sở, phòng.
+  Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các cuộc vận động của ngành.
+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động nhà trường.
+ Kiểm tra kế hoạch, kết quả việc thực hiện thu chi kinh phí của nhà trường.
+ Kiểm tra và chịu trách nhiệm về quy trình ra đề kiểm tra, việc chấm bài kiểm tra học kì và cuối năm học, công tác liên quan đến các cuộc thi của tổ, khối chuyên môn.
+ Kiểm tra việc nhận xét, đánh giá học sinh theo thông tư 58 của BGD&ĐT.
+ Tổ chức chuyên môn tổ, nhóm. Kiểm tra sổ sách chuyên môn; kiểm tra đánh giá sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT, sử dụng giáo án điện tử của các thành viên trong tổ, khối.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường ở HĐGD ngày 20/10/2017.
- Kết quả kiểm tra sẽ được dùng để đánh giá giáo viên hàng năm, xét khen thưởng, kỷ luật, nâng lương theo quy định về thi đua khen thưởng của nhà trường.
- Nhà trường báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách công tác thanh tra) khi Phòng GD&ĐT yêu cầu, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I chậm nhất ngày 31/12/2017, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ chậm nhất ngày 25/5/2018.
- Trong quá trình kiểm tra nếu có điều gì vướng mắc cần báo cáo với Trưởng ban để giải quyết.

Nơi nhận :
  • Phòng GD&ĐT
  • Lành đạo trường để t/h
  • Lưu VT
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                   
 
DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
     
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Huy Công

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

VĂN BẢN GIÁO DỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 55

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3100

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 144708