05:11 ICT Thứ ba, 19/11/2019

LIÊN KẾT WEBSITE

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Sinh hoạt CM của tổ Toán- Lý

Thứ ba - 21/11/2017 09:07
Một buổi sinh hoạt thành công của Tổ Toán- Lý- Tin
Ngày soạn 23 / 10 / 2017            
Tiết 21 Luyện tập
A.Môc tiªu
- HS nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
- Cã kÜ n¨ng thµnh th¹o vËn dông c¸c dÊu hiÖu chia hÕt
- RÌn tÝnh cÈn thËn, suy luËn chÆt chÏ cho HS.
B.ChuÈn bÞ
GV:- B¶ng phô.
HS:   -Bµi tËp luyÖn tËp
C . Ho¹t ®éng  d¹y häc
 

Ho¹t ®éng cña GV -HS  Ni dung
Ho¹t ®éng 1: KiÓm tra bµi cò
        + HS1- Ch÷a bµi tËp 94(SGK).
          ?  Nªu dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5
        + HS 2- Ch÷a bµi tËp 95 (SGK).
       GV nhËn xÐt vµ cho ®iÓm.
 
Ho¹t ®éng 2: LuyÖn tËp t¹i líp
 Bµi tËp 96 SGK 
? So s¸nh ®iÓm kh¸c víi bµi 95?
? LiÖu cßn tr­êng hîp nµo kh«ng?
GV chèt l¹i vÊn ®Ò:
Dï thay dÊu * ë vÞ trÝ nµo còng ph¶i
 quan t©m ®Õn ch÷ sè tËn cïng xem cã chia hÕt cho 2, cho 5 kh«ng?
- Th¶o lu©n theo nhãm :
 
Bµi tËp 97-SGK
 
GV cho HS Chơi trò chơi thi giữa hai đội, mỗi đội 4 em
 
Cho hs lµm Bµi tËp:
Dïng ba ch÷ sè 3,4,5 ®Ó gÐp thµnh sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau

 1. chia hÕt cho 2
 2. chia hÕt cho 5
 
?Lµm thÕ nµo ®Ó ghÐp thµnh c¸c sè tù nhiªn cã ba ch÷ sè chia hÕt cho 2?
Chia hÕt cho 5?
 
 
-Bµi tËp 99 SGK
Bài toán giải thực hiện theo mấy bước
GV dÉn d¾t HS t×m sè tù nhiªn ®ã nÕu qu¸ thêi gian ch­a cã em nµo lµm ra.
 
 
Có cách nào khác nữa không?
 
 
Đặt bài toán tương tự.
Bµi tËp: T×m sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè gièng nhau biÕt r»ng sè ®ã chia hÕt cho 2 cßn chia  
         cho 5 th× d­ 4.
 
Bµi tËp 100 SGK
¤ t« ra ®êi n¨m nµo?
Trong 3 số a, b, c tìm được số nào đầu tiên?
 
Dï ë dang bµi tËp nµo còng ph¶i n¾m ch¾c dÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5.
-Bµi tËp:
 Sè tù nhiªn nh­ thÕ nµo th× võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5
 
Bµi tËp:Cã 2 sè nhiªn nµo mµ tæng b»ng 3457 vµ sè lín gÊp 4 lÇn sè nhá kh«ng?
* Nh¾c l¹i dÊu hiÖu chia hÕt cho 2 vµ 5
 
-Bµi tËp 96sgk
HS lªn b¶ng lµm

 1. Kh«ng cã ch÷ sè nµo
 V× ch÷ sè tËn cïng b»ng 5
 1. *= {1; 2; 3...; 9}
 V× ch÷ sè tËn cïng b»ng 5
Bài tập 98 ( SGK)
 

Câu
a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì chia hết cho 2
b) Số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng bằng 4
c) Số chia hết cho 2 và chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 0
d) Số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng bằng 5
 
Bµi tËp 97sgk
a) Ch÷ sè tËn cïng lµ 0 hoÆc 4.
§ã lµ c¸c sè 450, 540, 504
b) Ch÷ sè tËn cïnh lµ 0 hoÆc 5
§ã lµ c¸c sè 450, 540, 405
 
Bµi tËp

 1. 534
 2. 345.
 3.  
Bµi tËp 99 SGK
Gäi sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè c¸c ch÷ sè gièng nhau lµ     0< a < 10
 
Sè ®ã chia hÕt cho 2 nªn
Ch÷ sè tËn cïng cã thÓ lµ 0, 2, 4, 6, 8.
Nh­ng chia 5 d­ 3 nªn ch÷ sè tËn cïng lµ 8
VËy sè ®ã lµ 88
 Cách 2:Gäi sè tù nhiªn cã 2 ch÷ sè c¸c ch÷ sè gièng nhau lµ     0< a < 10
Sè ®ã chia 5 d­ 3 nªn ch÷ sè tËn cïng lµ 3, 8
Nh­ng sè ®ã chia hÕt cho 2 nªn a= 8
VËy sè ®ã lµ 88
 
Bµi tËp 100 SGK
n = ; n ∶5⇒ c∶5
Mµ c   vµ b= 8
VËy « t« ®Çu tiªn ra ®êi n¨m 1885.
 
 
Bµi tËp
 Sè tù nhiªn cã ch÷ sè tËn cïng b»ng 0 th× võa chia hÕt cho 2 võa chia hÕt cho 5
 
 
Bµi tËp
Sè lín gÊp 4 lÇn sè nhá nªn tæng hai sè lµ mét sè chia hÕt cho 5 nªn kh«ng cã 2 sè nhiªn nµo mµ tæng b»ng 3457
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vÒ nhµ
 
 • - Nghiªn cøu c¸c bµi tËp ®· lµm
- Lµm bµi: 124, 130, 131, 132, 128. SBT
Bµi tËp:

 • 1)CMR :94260 -35137 chia hết cho 5
 • 2) Cã 2 sè nhiªn nµo mµ tæng b»ng 3456 vµ sè lín gÊp 4 lÇn sè nhá kh«ng?

 - Xem trước .    DÊu hiÖu chia hÕt cho 3 vµ 9

 •  

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

VĂN BẢN GIÁO DỤC

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 25

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3070

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 144678